REGULAMIN

 

  • 1 Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Usługodawca - zwany dalej sprzedawcą, firma PRINTOWN Michał Jasiński, właściciel serwisu printown.pl z siedzibą w Lublinie 20-570, ul. Szmaragdowa 4/1B. Działalność prowadzona jest na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod wpisanym numerem  NIP: 712-331-55-84, Regon: 364938974. Numer rejestrowy BDO 000476822. Kontakt ze sprzedającym można uzyskać poprzez telefon: 518-303-100, bądź e-mail: info@printown.pl.
Konto bankowe: 95 1160 2202 0000 0003 0876 0570;

2. Usługobiorca - osoba fizyczna, zwana dalej kupującym/klientem, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje u Sprzedającego zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami;

4. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego printown.pl

5. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.printown.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie;

6. Produkt - towar, rzecz ruchoma widoczna w Sklepie internetowym, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między klientem a Sprzedawcą;

7. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy printown.pl a klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

8. Zamówienie - oświadczenie woli klienta złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i liczbę Produktu, rodzaj dostawy, sposób płatności, dane klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży;

9. Formularz zamówienia - Usługa elektroniczna, udostępniona dla Klienta Sklepu internetowego, umożliwiająca mu złożenie Zamówienia poprzez dodanie wybranego produktu do koszyka, a następnie określenie warunków Umowy sprzedaży, a w szczególności sposobu dostawy oraz metody płatności.

10. Dostawa - usługa przewozowa wraz z określeniem rodzaju przewoźnika oraz kosztu przedstawiona w cenniku dostaw dostępnym w zakładce dostawa i płatność

11. Cennik dostaw - zestawienie uwzględniające dostępne na stronie rodzaje dostaw wraz z ich kosztami.

12. Płatności - Sposób dokonywania zapłaty za Produkt oraz jego dostawę;

13. Dowód zakupu - faktura lub rachunek wystawiony zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

14. Koszyk - lista Produktów sporządzona na podstawie wyborów klienta z pośród wszystkich oferowanych w Sklepie.

15. Wada - zarówno wada fizyczna jak i prawna.

16. Wada fizyczna  - niezgodność Produktu stanowiącego przedmiot sprzedaży, w szczególności jeżeli przedmiot:

- nie ma właściwości, o których istnieniu Kupujący został zapewniony poprzez Sprzedającego.

- nie nadaje się do zastosowania, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej stosowania.

- został wydany Konsumentowi z stanie niekompletnym.

17. Wada prawna - sytuacja, w której sprzedawany Produkt stanowi własność osoby trzeciej bądź jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli posiada ograniczenia w korzystaniu wynikające z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

 

  • 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, warunki składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i metody płatności oraz dostaw, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia oraz odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Administratorem danych osobowych  przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

4. Sprzedający zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać nowe, oryginalne produkty wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Zdjęcia Produktów widniejące na stronie Sklepu mogą różnić się kolorystycznie od rzeczywistych kolorów z uwagi na różne ustawienia monitorów Klientów. Nie ma to jednak wpływu na właściwości Produktów.

6. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie obejmują natomiast kosztu dostawy, który określony jest w Cenniku dostaw.

7. Produkty będące przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym printown.pl to głównie odzież z nadrukami, do których prawa autorskie i majątkowe posiada Usługodawca.

8. Z uwagi na fakt, że większość oferowanych grafik to autorskie projekty, Kupujący ma możliwość poproszenia o wykonanie zmian w produkcie takich jak: zmiana koloru, napisu, miejsca nadruku projektu graficznego na koszulce.

9. Zakazanym jest dostarczenie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sklep, w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy sklepu.

10. Z uwagi na publiczny charakter sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Sklep powiadamia o zagrożeniach, związanych z pozyskiwaniem i modyfikowaniem danych Klientów przez osoby nieuprawnione. W celu minimalizowania wymienionych zagrożeń Kupujący winni są stosować programy antywirusowe oraz chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

11. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane osobami trzecimi, w szczególności w kwestii operatorów i dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej. Sklep ponosi jednak odpowiedzialność za własne działanie bądź zaniechanie działania w stosunku do osób, z których pomocą wykonuje świadczone usługi drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.

12. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia lub całkowitą niemożliwość w korzystaniu ze Sklepu internetowego leżące po stronie Klienta, w szczególności te spowodowane utratą jego hasła lub wejściem w jego posiadanie przez osoby trzecie. Sklep ponosi jednak odpowiedzialność, w sytuacji kiedy utrata hasła przez Klienta, bądź wejście w jego posiadanie przez osoby trzecie, nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę.

13. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami Klientów, niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem. W szczególności w zakresie korzystania przez nich ze Sklepu internetowego.

14. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.printown.pl

15. Wszystkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy, z zastrzeżeniem punktu 4.

 

  • 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego printown.pl jest rejestracja konta w jego ramach.

2. Rejestracja jest przeprowadzana poprzez wypełnienie oraz zaakceptowanie formularza rejestracyjnego dostępnego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest podanie wymaganych danych osobowych oraz akceptacja treści niniejszego Regulaminu.

4. Sprzedawca printown.pl może zablokować lub ograniczyć Klientowi dostęp do korzystania ze Sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne dane osobowe podczas rejestracji.

- podał dane osobowe naruszające prawa osób trzecich.

- dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Sklepu internetowego.

5. Klient, któremu dostęp do Sklepu internetowego został zablokowany nie może dokonywać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody printown.pl.

6. Klient zobowiązany jest do:

- korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

- korzystania ze Sklepu internetowego printown.pl w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu.

- korzystania z treści widniejących na stronie Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, a także naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

  • 4 Warunki składania zamówień oraz czas i zasady ich realizacji

1. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w weekendy oraz w święta rozpatrywane będą kolejnego dnia roboczego.

2. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedającym następuje poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego za pomocą Formularza zamówień w Sklepie.

3. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien co najmniej jednorazowo wykonać każdą z poniższych czynności:

- dodać wybrany produkt do koszyka

- wybrać rodzaj dostawy

- wybrać metodę płatności

- podać miejsce wydania rzeczy

4. Kupujący podczas składania Zamówienia jest zobowiązany zaakceptować treść Regulaminu oraz prawidłowo wypełnić Formularz zamówienia, a w szczególności dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Produkt ma zostać wysłany oraz numer telefonu, a także adres e-mail.

5. Składając zamówienie, Kupujący jednocześnie zamawia i potwierdza wolę dokonania zapłaty w ramach jego realizacji, a także zawiera Umowę sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

6. W sytuacji, kiedy zamówienie, bądź podane dane dotyczące zamówienia nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem celem ich uzupełnienia. W przypadku, gdy kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

7. Po pozytywnym złożeniu Zamówienia przez Kupującego, otrzyma on na wskazany adres automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

8. Czas realizacji zlecenia Zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym. W sytuacji wybrania metody płatności za pobraniem, zlecenie jest natychmiast przekazywane do jego realizacji.

9. Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia w przypadku braku wpłaty w ciągu 7 dni roboczych.

 

  • 5 Warunki i sposoby płatności

1. Ceny Produktów oferowanych w Sklepie internetowym wyrażone są polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Zamówiony Produkt poprzez:

- przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank Millennium S. A., numer konta bankowego: 95 1160 2202 0000 0003 0876 0570;

- płatnością w systemie elektronicznym Przelewy24;

- płatnością za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

 

  • 6. Warunki i metody dostaw

1. Sprzedający umożliwia Kupującemu następujące formy dostawy:

- przesyłka pocztowa;

- przesyłka kurierska;

- przesyłka paczkomatowa;

2. Koszty dostawy są wskazywane podczas składania Zamówienia i są uzależnione od wybranej formy płatności oraz metody dostawy. Koszty dostawy są również podane w zakładce "Dostawa", udostępnionej na stronie internetowej Sklepu.

3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

4. Sprzedający wysyła zamówiony Produkt tak szybko, jak to jest możliwe.

5. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Kupujący powinien zweryfikować jej zewnętrzny stan w jego obecności. W sytuacji, kiedy opakowanie jest uszkodzone, Kupujący powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych zarówno przez Klienta jak i kuriera.

 

  • 7 Zakres i warunki usługi wykonywania projektów indywidualnych

1. Projekt indywidualny to usługa wykonywana na życzenie Kupującego, której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Klienta (zgodnie z art. 38 pkt. 3 Ustawy)

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 38, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Sprzedawca przyjmuje usługę zaprojektowania indywidualnego projektu graficznego lub otrzymuje gotowy indywidualny projekt od Klienta, a następnie nadrukowuje go na wybrany model odzieży.

4. Zamówienia indywidualne wyceniane są w zakładce "Twój nadruk", a przed ich realizacją Klient otrzymuje wizualizację koszulki do akceptacji, po zatwierdzeniu której Sprzedawca rozpoczyna realizację Zlecenia.

5. W przypadku realizowania projektu z uwzględnieniem pliku graficznego pochodzącego od Klienta, Klienta oświadcza, że jest właścicielem owego pliku i posiada do niego prawa autorskie i majątkowe.

 

  • 8 Prawo do anulowania zamówienia oraz odstąpienia od umowy

1. Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. Kupujący w tym celu powinien złożyć stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu i wysyłać je na adres:

PRINTOWN Michał Jasiński

ul. Sympatyczna 2/21

20-530 Lublin

lub mailowo na adres: info@printown.pl

2. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku, gdy zamówienie dotyczy wykonania usługi projektów indywidualnych, o których mowa w pkt. §7

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

4. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy zwrócić Produkt w stanie niezmienionym na adres:

PRINTOWN Michał Jasiński

ul. Sympatyczna 2/21

20-530 Lublin

5. Produkt zwracany przez Klienta, powinien być zapakowany we właściwy sposób, zapewniający brak uszkodzeń, jakie mogą powstać podczas transportu.

6. Koszt zarówno opakowania jak i odesłania towaru ponosi Kupujący.

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, zwrócić zapłatę Kupującemu.

8. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.   

 

  • 9 Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.

2. W przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub wymianie Produktu na wolny od wad.

3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania, kupujący może dokonać poprzez wysłanie oświadczenia na adres:

PRINTOWN Michał Jasiński

ul. Sympatyczna 2/21

20-530 Lublin

lub poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: info@printown.pl

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest wymienić Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez dodatkowych niedogodności dla Klienta. W przypadku żądania obniżenia ceny Produktu, bądź zwrotu gotówki na rzecz Kupującego, Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zwrotu gotówki. 

6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres:

PRINTOWN Michał Jasiński

ul. Sympatyczna 2/21

20-530 Lublin

 

  • 10 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem Serwisu www.printown.pl jest firma Printown Michał Jasiński.

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sklep. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych Towarów do Klienta.

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych przez Sklep w celu realizacji Zamówień, zostały opisane w osobnym dziale - Polityka prywatności, znajdującym się pod adresem: http://printown.pl/content/10-polityka-prywatnosci

 

§11 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z polskim prawem i w polskim języku.

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia prawa Kupującego. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności części Regulaminu z prawem Sprzedający oświadcza bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

3. Sklep dąży by ewentualne spory powstałe z Usługobiorcą były rozwiązywane w pierwszej kolejności w polubowny sposób. W sytuacji, gdy ta forma nie zda rezultatu, spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

4.O każdej zmianie Regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając im elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji. 

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechne przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2016r.